apt.txt 38 Bytes
Newer Older
spmohanty's avatar
spmohanty committed
1 2 3 4
curl
git
vim
ssh
5 6
gcc
python-cairo-dev